TRANG NHẤT.
GIỚI THIỆU.
THỰC HIỆN.
BẢO TRỢ.
DU NGOẠN.
LỚP HỌC.
HOẠT ĐỘNG.
LIÊN LẠC.
LỚP DẠY NẤU ĂN.
LỚP TIẾNG VIỆT.

Tại Pháp, Hội mở ở Lognes (77) nhiều lớp Việt ngữ cho mọi lứa tuổi, và lớp dạy nấu ăn Việt Nam, để giới thiệu với những ai muốn tìm hiểu về một khía cạnh văn hóa Việt Nam.

MJC Camille Claudel
Rue de la Mairie
77185 Lognes
Salle Malvoisine
Place Jean Vilar
77185 LOGNES

LỚP HỌC